Lekki Teatr Przenośny - Promuj Śląsk

 • Uwaga! Terminy przesłuchań XXI Turnieju Sztuki Recytatorskiej "Promuj Śląsk":

  środa, 13 listopada 2019

  9.00 - szkoły podstawowe, klasy 4-6
  11.30 - szkoły podstawowe, klasy 7-8
  15.00 - dorośli

  czwartek, 14 listopada 2019
  9.00 - szkoły podstawowe, klasy 1-3
  11.00 - szkoły ponadpodstawowe


 • Podajemy tutaj dla Was:


  1. regulamin Turnieju Sztuki Recytatorskiej "Promuj Śląsk",
  2. kartę zgłoszenia do turnieju. • XXI TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ "PROMUJ ŚLĄSK"
  REGULAMIN  Organizator:

  Chorzowskie Centrum Kultury
  ul. Sienkiewicza 3
  41-500 Chorzów

  Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 13-14 listopada 2019 roku.

  Ostateczny termin wpłynięcia zgłoszeń do biura Turnieju - 31 października 2019 roku.
  (Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do naszej placówki.)
  Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu zgłoszeń!
  Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

  Uroczystość rozdania nagród i koncert laureatów odbędzie się w dniu 18 listopada 2019.

  Komisarz turnieju:

  Teresa Adamkiewicz

  Opieka artystyczna:
  Mirosław Orzechowski

  Miejsce przesłuchań konkursowych:
  siedziba "Lekkiego Teatru Przenośnego"
  Chorzowskie Centrum Kultury,
  ul. Sienkiewicza 3, sala 33.

  Turniej jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim.

  Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia.
  Turniej przeznaczony jest dla amatorów.

  Nie mogą w nim brać udziału osoby uprawiające zawód aktora i studenci szkół przygotowujących do zawodu aktora.

  Celem Turnieju jest:
  - promowanie twórczości poetów i prozaików związanych ze Śląskiem poprzez urodzenie lub zamieszkanie,
  - promowanie kultury słowa mówionego i wysokiego poziomu artystycznego recytacji,
  - propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania kulturą naszego regionu.

  Uczestnik Turnieju jest zobowiązany:
  przygotować do prezentacji jeden utwór (fragment) prozy i jeden utwór poetycki autorów związanych ze Śląskiem urodzeniem lub miejscem zamieszkania.
  Prezentowane teksty nie muszą być recytowane gwarą!
  W wyborze uczestnika może być tylko jeden utwór mówiony gwarą
  Uczestnicy nie mogą prezentować tekstów, z którymi wystąpili we wcześniejszych edycjach Turnieju.

  Czas trwania prezentacji:
  szkoły podstawowe, i ponadpodstawowe do 5 minut,
  dorośli do 8 minut.
  Przedłużająca się prezentacja może zostać przerwana.

  Uwagi dotyczące doboru repertuaru:

  W razie wątpliwości jurorów recytujący winien umieć wykazać związki autorów recytowanych tekstów ze Śląskiem. Jeżeli taki związek nie będzie mógł zostać wykazany, wystąpienie uczestnika zostanie potraktowane jako pozakonkursowe.

  Turniej odbywa się w pięciu kategoriach wiekowych:
  - szkoły podstawowe - klasy 1-3;
  - szkoły podstawowe - klasy 4-6;
  - szkoły podstawowe - klasa 7-8;
  - szkoły ponadpodstawowe;
  - dorośli.
  Pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych występują w kategorii szkoły ponadpodstawowe.

  W przypadku małej liczby zgłoszeń w którejś z kategorii jury może podjąć decyzję
  o połączeniu jej z drugą, najbliższą kategorią.

  Zgłoszenia należy nadsyłać

  na adres organizatora (Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów)
  lub przez Internet na adres: lekkiprzenosny@gmail.com

  Jury oceniać będzie:
  - interpretację tekstów,
  - kulturę słowa,
  - ogólny wyraz artystyczny.
  UWAGA! Nie będzie oceniany strój i użyty w prezentacji rekwizyt.

  Nagrody:

  - Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
  - Jury przyzna nagrody i wyróżnienia dla każdej grupy wiekowej oddzielnie. O ilości i wielkości nagród oraz o ich rozdysponowaniu decyduje ostatecznie jury. Od decyzji jury nie ma odwołania.
  - Możliwe są inne nagrody specjalne, ufundowane przez osoby indywidualne i instytucje.
  Decyzje jurorów są ostateczne.

  Publikacja danych i wizerunków uczestników:

  Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych Chorzowskiego Centrum Kultury oraz zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji prezentacji dowolną techniką zapisu i na publikację wizerunku (zdjęć i nagrań wykonanych podczas imprezy) do celów edukacyjnych i popularyzatorskich, w materiałach promocyjnych, prasie, na stronie internetowej ChCK i Lekkiego Teatru Przenośnego, na profilach społecznościowych Facebook wymienionych instytucji.

  Telefony kontaktowe:
  Koordynator Turnieju z ramienia ChCK - Urszula Kamysz-Zawadzka - 32 349 78 84
  Komisarz Turnieju - Teresa Adamkiewicz - 601 46 36 51
  Opiekun artystyczny Turnieju - Mirosław Orzechowski - 505 093 359

  Dokładne informacje o godzinach przesłuchań poszczególnych kategorii wiekowych:
  podane będą na stronie: www.lekkiteatrprzenosny.pl oraz na stronie: www.chck.pl
  po zamknięciu listy zgłoszonych uczestników, nie później niż w dniu 6 listopada 2019 r.

  Prosimy o podanie
  adresu mailowego opiekuna, instytucji, która deleguje recytatora lub samego recytatora, jeśli nie reprezentuje żadnej instytucji
  , jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje dotyczące kolejnych edycji naszego turnieju.


  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Państwa danych osobowych jest Chorzowskie Centrum Kultury z siedzibą w Chorzowie.
  ul. Henryka Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów.
  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.
  3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane ze współpracą z Chorzowskim Centrum Kultury na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4) Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody nie dłuższym niż 5 lat.
  5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • XXI TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ "PROMUJ ŚLĄSK"
  KARTA ZGŁOSZENIA


  KARTA ZGŁOSZENIA - INSTRUKTOR

  Imię i nazwisko recytatora ...................................................................
  ...................................................................
  ...................................................................

  Kategoria wiekowa .................................................
  Imię i Nazwisko instruktora........................................
  Telefon kontaktowy.................................................
  Nazwa placówki patronującej ......................................................................................................................................
  Adres placówki ....................................................
  Adres e-mail.......................................................

  Repertuar (tytuł, autor)................................................................................................................................

  1. .................................................................

  2. ................................................................

  OKREŚLIĆ ZWIĄZEK AUTORÓW ZE ŚLĄSKIEM
  ....................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................  Uczestnik/prawny opiekun uczestnika zapoznał się i akceptuje Regulamin XXI Turnieju Sztuki Recytatorskiej "Promuj Śląsk"
  ...................................................................
  (data, czytelny podpis zgłaszającego)

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Chorzowskie Centrum Kultury
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chorzowskie Centrum Kultury z siedzibą w Chorzowie, ul. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Zwycięzca będzie ogłoszony na naszej stronie internetowej.
  5. Dane osobowe przechowywane będą 5 lat.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego podanie danych osobowych jest dobrowolne  podpis zgłaszającego .......................................

  Zgoda na publikację wizerunku

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek zarejestrowanych podczas XXI TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ "PROMUJ ŚLĄSK".
  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystany w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.  ...................................................................

  ...................................................................
  miejscowość, data podpis zgłaszającego


  _________________________________________________________________  XXI TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ "PROMUJ ŚLĄSK"
  KARTA ZGŁOSZENIA RECYTATORA - DLA RODZICA/OPIEKUNA  Imię i nazwisko recytatora

  ...................................................................

  Rok urodzenia......................................................
  Telefon kontaktowy.................................................


  ...................................................................
  (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawuję opiekę w celu jego uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Chorzowskie Centrum Kultury
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chorzowskie Centrum Kultury z siedzibą w Chorzowie,
  ul. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału dziecka w konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Zwycięzca będzie ogłoszony na naszej stronie internetowej.
  5. Dane osobowe przechowywane będą 5 lat.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego podanie danych osobowych jest dobrowolne  podpis rodzica /opiekuna prawnego ...................................................................  Zgoda na publikację wizerunku

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas XXI TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ "PROMUJ ŚLĄSK".
  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystany w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.  ...................................................................
  miejscowość, data

  ...................................................................
  podpis rodzica/opiekuna prawnego


  _________________________________________________________________  XXI TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ "PROMUJ ŚLĄSK"
  KARTA ZGŁOSZENIA RECYTATORA - DOROŚLI  Imię i nazwisko recytatora

  ...................................................................
  ...................................................................

  Rok urodzenia......................................................

  Telefon kontaktowy.................................................

  ...................................................................
  data, czytelny podpis

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Chorzowskie Centrum Kultury
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chorzowskie Centrum Kultury z siedzibą w Chorzowie,
  ul. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Zwycięzca będzie ogłoszony na naszej stronie internetowej.
  5. Dane osobowe przechowywane będą 5 lat.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego podanie danych osobowych jest dobrowolne  podpis .............................................................  Zgoda na publikację wizerunku

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek zarejestrowanych podczas XXI TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ "PROMUJ ŚLĄSK".
  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystany w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.  ...................................................................

  ...................................................................
  miejscowość, data podpisTa strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji, na ten temat, znajdziesz tutaj.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.